Vad är kvalitetsmätningar?

Vad är kvalitetsmätningar?

Kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv består av tre grundkomponenter, uppföljning, utvärdering och utveckling. De insatser som görs behöver ses i ett sammanhang där utgångspunkten är att tillhandahålla en service av hög kvalitet. Vi behöver då för att få en effektiv verksamhet av hög kvalitet göra utvärderingar kontinuerligt genom att följa upp och värderar de verksamheter som vi ansvarar för.

  1. Uppföljning – Att regelbundet och fortlöpande samla in information.
  2. Utvärdering – En analys, granskning och värdering av den information vi samlat in.
  3. Utveckling – Uppnå rätt utveckling genom utvärdering. Använd utvärdering för att ansvariga ska få den kunskap som kan behövs för att vidareutveckla verksamheten.

Den är väldigt viktigt att utvärderingen sker i form av regelbundna mätningar genom enkätundersökningar, brukarundersökningar och arbetsklimat-undersökningar var och vartannat år.

Kvalitetsmätningar i kommuner

Enligt lagen är vård, skola och omsorg skyldiga att mäta kvaliteten. De är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som redovisas för Skolverket samt politiker och verksamheter i den egna kommunen.

Mätningarna görs vanligtvis genom enkäter till elever, föräldrar, patienter, hemtjänsttagaren, anhöriga eller angående arbetsmiljön. Varje enhet lämnar varje år in en kvalitetsredovisning och utifrån dessa görs en central kvalitetsredovisning för verksamheten i skolor och barnomsorg.

kvalitetsmätningar jämförelse i kommuner

Kvalitetsmätningar och jämförelser

Målet med kvalitetsredovisningen är att den ska fungera som ett hjälpmedel till att utveckla och förbättra verksamheten. För att utveckla och förbättra kommunens arbete är det viktigt att känna till vad du som använder våra tjänster tycker. Undersökningar görs för att kunna hitta brister, men även för att se vad som fungerar bra. Det är också viktigt att ha en bild av service och tjänster i jämförelse med andra verksamheter. Det görs genom att verksamhetens resultat och arbete med att uppnå målen synliggörs. Därefter arbetar man för att uppfylla de mål som finns i styrdokumenten.

Hade man haft bra kvalitetsmätningar skulle det vara lätt att se vad som ger medborgarna kvalitet.

I dag är skillnaden mot privata företag stor. Där är det vanligt att man använder kvalitetsmätningar som ett konkurrensmedel. Mätningarna finns också med på ett naturligt sätt, exempelvis i företagens marknadsföring. Bland de privata företagen är det vanligt att jämföra sig med sina konkurrenter då det är en drivande kraft.

Hur ska en kvalitetsmätning användas?

Genom att bidra till att lösa problem inom exempelvis skola och äldreomsorg genom att visa på brister och rutiner som bör ändras eller förbättras.

Problemet med kvalitetsmätningar är:

Det stora problem inom den offentliga sektorn är att mätningar görs utan att det finns något referensmaterial att ta ställning till. Det finns inga fasta variabler som kan fastställa hur kvaliteten är eftersom alla mäter på olika sätt.