Ett ledande undersökningsföretag

undersökningsföretag (2)

Det finns ett samband mellan nöjda kunder och ett starkt varumärke. Därför ska du anlita ett åtgärdsinriktat undersökningsföretag med metodval för en undersökning som utgår från syftet och målgruppen. Få svar på nyfikna frågeställningar rörande exempelvis dina kunder, din marknad eller dina medarbetare.

Vad vill vi uppnå med undersökningen? Vilka ingår i vår målgrupp? Utifrån dessa krav väljer vi metod och undersökningsansats. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag. Våra undersökningar ska leda till konkret och dokumenterad förbättring hos våra uppdragsgivare. Vi erbjuder kvalitativ datainsamling och levererar beslutsunderlag inom en mängd områden.

undersökningsföretag (3)

Mer information om några av tjänsterna:

Medarbetarundersökningar
Genom att ställa rätt frågor kan vi få de djupa insikterna om vad era medarbetare tycker och tänker om företaget och dess tjänster och produkter. En medarbetarundersökning syftar till att ge svar på hur man kan förbättra processer och arbetsmiljö. Målet är att öka medarbetarnas trivsel och engagemang vilket är viktiga saker vid rekrytering av ny personal samt att få anställda att stanna kvar på arbetsplatsen. Nöjda medarbetare, ger nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Et kan låta enkelt och självklart men det är det inte alltid, då många faktorer påverkar. ofta mäter man olika nyckeltal som man fastställt i företaget inom kundnöjdhet, lojalitet och engagemang. Utifrån de nyckeltalen kan man sen följa upp och inleda konkreta åtgärder och rekommendationer. Med regelbundna medarbetarundersökningar kan ni få en mer engagerad och lojal personal och förhoppningsvis nöjdare kunder.

undersökningsföretag (6)

Marknadsundersökningar
Vi kan hjälpa er ta fram en skräddarsydd marknadsundersökning med analys och rapportering. Genom att anlita oss är du aldrig låst till en viss mall eller lösning. Vi tar alltid fram unika undersökningar efter just ert företag behov. För oss är alla kunder och organisationer unika med unika behov av lösningar och krav. Våra undersökningsmetoder inkluderar alla från telefonintervjuer, webbpaneler, webbenkäter, på plats intervjuer för att nämna några. Läs mer om Marknadsundersökningar på sidan som handlar om detta.

undersökningsföretag (1)

Kundundersökningar
Vi hjälper er att ta fram kundundersökningar som kan förbättra er målgrupps kundupplevelser. Att arbeta med att förbättra kundupplevelsen leder till ökad kundlojalitet. Låt oss hjälpa er att ta fram en bra kundundersökning som verkligen kan utveckla ert företag framåt! Oavsett vilken typ av behov ert företag eller organisation har så tar vi fram en undersökning som skräddarsys efter just era behov och mål. Våra undersökningar utformas för att enkelt mäta lojalitet och visuellt presentera alla insamlade värden på ett pedagogiskt sätt så att data är lätt att ta till sig. Allt mynnar ut i en åtgärdsinriktad analys och rapport med tydliga åtgärder så ni snabbt kommer igång med förbättringsåtgärder inom er organisation. Med vår konsultation är det hela tiden så enkelt det bara är möjligt att nästa steg mot ökad kundnytta.


Vad är kvalitetsmätningar?

Vad är kvalitetsmätningar?

Kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv består av tre grundkomponenter, uppföljning, utvärdering och utveckling. De insatser som görs behöver ses i ett sammanhang där utgångspunkten är att tillhandahålla en service av hög kvalitet. Vi behöver då för att få en effektiv verksamhet av hög kvalitet göra utvärderingar kontinuerligt genom att följa upp och värderar de verksamheter som vi ansvarar för.

  1. Uppföljning – Att regelbundet och fortlöpande samla in information.
  2. Utvärdering – En analys, granskning och värdering av den information vi samlat in.
  3. Utveckling – Uppnå rätt utveckling genom utvärdering. Använd utvärdering för att ansvariga ska få den kunskap som kan behövs för att vidareutveckla verksamheten.

Den är väldigt viktigt att utvärderingen sker i form av regelbundna mätningar genom enkätundersökningar, brukarundersökningar och arbetsklimat-undersökningar var och vartannat år.

Kvalitetsmätningar i kommuner

Enligt lagen är vård, skola och omsorg skyldiga att mäta kvaliteten. De är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som redovisas för Skolverket samt politiker och verksamheter i den egna kommunen.

Mätningarna görs vanligtvis genom enkäter till elever, föräldrar, patienter, hemtjänsttagaren, anhöriga eller angående arbetsmiljön. Varje enhet lämnar varje år in en kvalitetsredovisning och utifrån dessa görs en central kvalitetsredovisning för verksamheten i skolor och barnomsorg.

kvalitetsmätningar jämförelse i kommuner

Kvalitetsmätningar och jämförelser

Målet med kvalitetsredovisningen är att den ska fungera som ett hjälpmedel till att utveckla och förbättra verksamheten. För att utveckla och förbättra kommunens arbete är det viktigt att känna till vad du som använder våra tjänster tycker. Undersökningar görs för att kunna hitta brister, men även för att se vad som fungerar bra. Det är också viktigt att ha en bild av service och tjänster i jämförelse med andra verksamheter. Det görs genom att verksamhetens resultat och arbete med att uppnå målen synliggörs. Därefter arbetar man för att uppfylla de mål som finns i styrdokumenten.

Hade man haft bra kvalitetsmätningar skulle det vara lätt att se vad som ger medborgarna kvalitet.

I dag är skillnaden mot privata företag stor. Där är det vanligt att man använder kvalitetsmätningar som ett konkurrensmedel. Mätningarna finns också med på ett naturligt sätt, exempelvis i företagens marknadsföring. Bland de privata företagen är det vanligt att jämföra sig med sina konkurrenter då det är en drivande kraft.

Hur ska en kvalitetsmätning användas?

Genom att bidra till att lösa problem inom exempelvis skola och äldreomsorg genom att visa på brister och rutiner som bör ändras eller förbättras.

Problemet med kvalitetsmätningar är:

Det stora problem inom den offentliga sektorn är att mätningar görs utan att det finns något referensmaterial att ta ställning till. Det finns inga fasta variabler som kan fastställa hur kvaliteten är eftersom alla mäter på olika sätt.